Idź do

Przyjmowanie i załatwianie spraw

odbywa się w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00
w siedzibie dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

Zasadniczą formą załatwiania spraw jest forma pisemna.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
16-402 Suwałki

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu dyrekcji parku.

Wszelkie pisma kierowane do parku przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane w książce pism przychodzących. Następnie, przekazywane są do dekretacji dyrektorowi parku lub upoważnionemu zastępcy dyrektora. Zgodnie z dekretacją, pisma przekazywane są dalej do właściwej rodzajowi sprawy komórki organizacyjnej WPN-u w celu rozpatrzenia i przygotowania  projektu pisemnej odpowiedzi. Pisma wychodzące są podpisywane przez dyrektora parku lub jego zastępców w sprawach związanych z przypisanymi im zadaniami, w uzgodnieniu z dyrektorem parku.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i innymi przepisami proceduralnymi, w tym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) oraz Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999).

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Wigierskim Parkiem Narodowym

odbywa się według przepisów:

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Skargi wnioski można składać w następujący sposób:

listownie na adres Wigierski Park narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki,
osobiście w sekretariacie w budynku dyrekcji parku w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,
drogą elektroniczną na adres wigry_pn@wigry.org.pl
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
Ustala się godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00.
W przypadku nieobecności Dyrektora w sprawach skarg i wniosków przyjmują zastępcy Dyrektora stosownie do udzielonych pełnomocnictw.

  

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o imię i nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy 
(w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e- mail). Zgodnie z paragrafem 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się baz rozpoznania. Przedmiotem skargi zgodnie z art. 227 Kpa może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lu biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku – zgodnie z art. 241 Kpa magą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 
Organem zwierzchnim w stosunku do Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego jest Minister Klimatu i Środowiska do którego skargi i wnioski można kierować:

listownie na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
drogą elektroniczną na adres info@klimat.gov.pl;
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, może być udostępniana zainteresowanym na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2019.1429), dalej „Ustawa”, złożony przez zainteresowaną osobę, z zastrzeżeniem, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Dyrektor Parku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Park, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Park powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

4. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy, Park będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Dyrektor Parku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Park powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofa.
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osoby wnioskującej o udostępnienie informacji publicznej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator)jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki, zwany dalej Parkiem, reprezentowany przez Dyrektora Parku.
Z Administratorem można się kontaktować:
- listownie: na adres wskazany w pkt. 1 powyżej,
- poprzez e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 
- telefonicznie: +48 875 63 25 40.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Adres e-mail: iod@wigry.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Parku.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.