Idź do

Wigierski Park Narodowy przyjmuje na praktyki studentów wyższych uczelni i uczniów szkół średnich, jeżeli praktyki te (zwane czasem również stażami) znajdują się w programie nauki, a parki narodowe są właściwymi instytucjami do ich odbycia.

Pierwszym krokiem uzgodnienia jest wstępny mail studenta, ucznia lub osoby odpowiedzialnej za organizację praktyki na adres wigry_pn@wigry.org.pl, z zapytaniem o możliwość odbycia praktyki oraz określeniem czasu i zakresu (programu).

W przypadku wstępnej pozytywnej odpowiedzi ze strony parku, uczelnia lub szkoła kieruje do Wigierskiego Parku Narodowego wniosek o przyjęcie studenta lub ucznia na praktykę w określonym terminie, z dołączonym programem praktyki. Wniosek może być przesłany za pomocą poczty e-mail na wyżej wskazany adres.

Dla ułatwienia załączamy do wypełnienia wniosek o przyjęcie na praktyki.
Po przeanalizowaniu możliwości, WPN powiadamia uczelnię/szkołę o możliwości odbycia praktyki.

Uczelnia lub szkoła przygotowuje i przesyła do WPN umowę do podpisu (najlepiej pocztą elektroniczną w wersji edytowalnej).

Dla ułatwienia poniżej załączamy wzór przykładowej umowy. Uczelnia lub szkoła może przedstawić umowę zgodną z własnym wzorem, jednak muszą w niej być zawarte treści dotyczące wzajemnych zobowiązań, zawarte w § 2 i 3 wzoru załączonego poniżej.
Wigierski Park Narodowy nie zapewnia praktykantom:
  • noclegów i wyżywienia,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Praktykant, najpóźniej do dnia rozpoczęcia praktyki, dostarczy do WPN:
  • kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku i na okres odbywania praktyki - dotyczy to sytuacji gdy uczelnia lub szkoła nie ubezpieczają praktykanta od NNW,
  • podpisaną Informację  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odbywaniem praktyki - wzór tego dokumentu jest załączony poniżej.