Idź do
Na zagrożenie pożarowe lasów Wigierskiego Parku Narodowego największy wpływ wywiera znaczny udział bogatych siedlisk pokrytych wysokimi trawami, które szczególnie w okresie wiosennym są bardzo podatne na zapalenie, a także duże powierzchnie litych drzewostanów iglastych. Największe zagrożenie pożarowe na omawianym obszarze istnieje wczesną wiosną (duże nagromadzenie suchych traw) oraz w okresie letnim, kiedy panuje długotrwała susza.
Coraz częściej występujące anomalie pogodowe powodują, że zagrożenie pożarowe może zaistnieć również na początku jesieni lub nawet zimą - przy braku pokrywy śnieżnej.

Kategorie zagrożenia pożarowego lasów

Lasy całego kraju zostały skategoryzowane pod względem podatności na pożar:
  • I kategoria zagrożenia pożarowego – duże zagrożenie,
  • II kategoria zagrożenia pożarowego – średnie zagrożenie,
  • III kategoria zagrożenia pożarowego – małe zagrożenie.


Lasy leżące na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w całości zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego – średnie zagrożenie.

Stopnie zagrożenia pożarowego lasu

Stopień zagrożenia pożarowego jest to poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru 
i określany jest 2 razy dziennie – o godz. 9 i 13, od 1 marca do 30 września, według następującej skali:  
  • 0 - brak zagrożenia,
  • 1 - zagrożenie małe,
  • 2 - zagrożenie średnie – bądź ostrożny,
  • 3 - zagrożenie duże – nie używaj otwartego ognia, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

O stopniu zagrożenia pożarowego decydują dane na temat warunków pogodowych i wilgotności ściółki pochodzące z najbliższej leśnej stacji meteorologicznej. Dla Wigierskiego Parku Narodowego jest to stacja Głęboki Bród.

Zawsze możesz sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego (dla strefy 1_C) tutaj

Informacje o stopniach znajdziesz na specjalnych tablicach, znajdujących się przy leśniczówkach parku.

W okresach najwyższego (trzeciego) stopnia zagrożenia pożarowego lasów obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego płomienia.

Po wystąpieniu 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9 jest niższa od 10% dyrektor parku narodowego może wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Wtedy na naszej stronie internetowej pojawi się komunikat o zakazie. 

Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku

Na terenie WPN od 2002 roku działa Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP), która patroluje teren samochodem patrolowo-gaśniczym wyposażonym w wysokociśnieniowy moduł gaśniczy, zabezpiecza miejsca zdarzenia do działań ratowniczych, pomaga jednostkom ochrony przeciwpożarowej w prowadzeniu akcji, a także uczestniczy w działaniach edukacyjnych Parku.

Bezpieczne zasady zachowania w lesie

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu nie rób niczego co może wywołać pożar a w szczególności:
  • nie rozniecaj ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • nie wypalaj wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • nie pal tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Na terenach w bezpośrednim zarządzie parku palenie ognisk oraz używanie źródeł światła i ciepła o otwartym płomieniu (w tym również grilli i kuchenek turystycznych) jest dozwolone tylko na polach biwakowych „Jastrzęby”, „Gremzdówka”, „Za szkołą” i „Bindużka” oraz w urządzonym miejscu odpoczynku „Dziupla” w Krzywem.
 
3. Gdy odwiedzisz WPN poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak dowiedz się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu jaki obowiązuje w danym dniu, dostosuj się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

4. w okresach najwyższego (trzeciego) stopnia zagrożenia pożarowego lasów obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego płomienia 

5. Nie wchodź na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi tylko po drogach publicznych. Poniżej znajdziesz mapę, na której wskazano drogi publiczne udostępnione dla ruchu samochodowego.