Idź do
Natura 2000 jest formą ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 (więcej informacji na stronie Natura 2000). Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także ochrona różnorodności biologicznej. W granicach Wigierskiego Parku Narodowego znajdują się dwa obszary Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk "Ostoja Wigierska" oraz obszar specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Augustowska".

Ostoja Wigierska

Obszar Natura 2000 "Ostoja Wigierska" PLH20004 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2137). Obszar składa się z dwóch enklaw i obejmuje powierzchnię 16 072,11 ha. Własność Skarbu Państwa obejmuje 76,9% obszaru, a prywatna 23,1%. Wody stanowią 17% powierzchni, lasy liściaste - 9%, lasy iglaste - 42%, lasy mieszane - 13%, a tereny rolnicze i zabudowane 19%. Zdecydowana większość powierzchni obszaru, bo aż 93,75%, znajduje się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego, 4,79% w granicach obszaru chronionego krajobrazu (OChK) Pojezierza Sejneńskiego, 1,24% w granicach OChK Pojezierza Północnej Suwalszczyzny, a 0,03% w granicach OChK Puszcza i Jeziora Augustowskie.
Lista gatunków roślin będącymi przedmiotami ochrony na terenie Ostoi Wigierskiej w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. W nawiasach podano kody gatunków roślin.

1.      Widłoząb zielony Dicranum viride   (1381)

2.      Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus   (1393)

3.      Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum  (1437)

4.      Sasanka otwarta Pulsatilla patens   (1477)

5.      Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa   (1516)

6.      Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus   (1528)

7.      Obuwik pospolity Cypripedium calceolus  (1902)

8.      Lipiennik Loesela Liparis loeselii   (1903)

9.      Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa   (1939)
Lista gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony na terenie Ostoi Wigierskiej w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. W nawiasach podano kody gatunków.

Bezkręgowce

1. Skójka gruboskorupowa  Unio crassus   (1032)

2. Zalotka większa  Leucorrhinia pectoralis  (1042)

3. Czerwończyk nieparek  Lycaena dispar  (1060)

Ryby

1. Koza  Cobitis taenia  (1149)

2. Różanka  Rhodeus sericeus amarus   (5339)

Płazy 

1. Traszka grzebieniasta  Triturus cristatus  (1166)

2. Kumak nizinny  Bombina bombina   (1188)

Ssaki

1. Mopek zachodni Barbastella barbastellus   (1308)

2. Nocek łydkowłosy  Myotis dasycneme  (1318)

3. Bóbr europejski  Castor fiber  (1337)

4. Wilk szary Canis lupus  (13522)

5. Wydra  Lutra lutra  (1355)

5. Ryś euroazjatycki Lynx lynx  (1361)
Lista siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska w części pokrywającej się z obszarem Parku (w nawiasie podano kod siedliska)

1. Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (3140)

2. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150)

3. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160)

4. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie  (6510)

5. Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (71102))

6. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea (7140)

7. Torfowiska nakredowe  (72102))

8. Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230)

9. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170)

10. Bory i lasy bagienne  i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne (91D02))

11. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe (91E02))

Puszcza Augustowska

Obszar Natura 2000 "Puszcza Augustowska" PLB200002 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 25, poz. 133), poprzedzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 229, poz. 2313, z póź. zm.). Obszar obejmuje powierzchnię 134 377,7 ha, z czego zdecydowaną większość pokrywają lasy, w głównej mierze iglaste, które stanowią ok. 90% powierzchni. W wielu fragmentach zachowały one naturalny charakter, zwłaszcza bory wilgotne i bory bagienne. Około 5% obszaru stanowią wody śródlądowe, 9% to tereny rolnicze, 2% łąki, a 1% torfowiska, bagna i roślinność brzegów wód. 11,23% obszaru "Puszczy Augustowskiej" znajduje się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego.
Wykaz gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Puszcza Augustowska w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. W nawiasach podano kody gatunków.

1.      Perkoz dwuczuby  Podiceps cristatus   (A005)

2.      Bąk  Botaurus stellaris   (A021)

3.      Bocian czarny  Ciconia nigra  (A030)

4.      Łabędź krzykliwy  Cygnus cygnus    (A038)

5.      Gągoł  Bucephala clangula    (A067)

6.      Nurogęś  Mergus merganser  (A070)

7.      Trzmielojad  Pernis apivorus  (A072)

8.      Kania czarna  Milvus migrans  (A073)

9.      Kania ruda  Milvus milvus      (A074)

10. Bielik  Haliaeetus albicilla    (A075)

11. Błotniak stawowy  Circus aeruginosus   (A081)

12. Orlik krzykliwy  Clanga pomarina    (A089)

13. Jarząbek  Tetrastes bonasia   (A104)

14. Kropiatka  Porzana porzana   (A119)

15. Zielonka  Porzana parva  (A120)

16. Derkacz  Crex crex  (A122)

17. Łyska  Fulica atra   (A125)

18. Żuraw  Grus grus    (A127)

19. Kszyk  Gallinago gallinago   (A153)

20. Samotnik  Tringa ochropus  (A165)

21. Rybitwa czarna  Chlidonias niger   (A197)

22. Siniak  Columba oenas   (A207)

23. Sóweczka  Glaucidium passerinum   (A217)

24. Włochatka  Aegolius funereus   (A223)

25. Lelek  Caprimulgus europaeus  (A224)

26. Zimorodek  Alcedo atthis  (A229)

27. Dudek  Upupa epops  (A232)

28. Dzięcioł zielonosiwy  Picus canus  (A234)

29. Dzięcioł czarny  Dryocopus martius  (A236)

30. Dzięcioł średni  Dendrocopos medius   (A238)

31. Dzięcioł białogrzbiety  Dendrocopos leucotos  (A239)

32. Dzięcioł trójpalczasty  Picoides tridactylus   (A241)

33. Lerka  Lullula arborea  (A246)

34. Droździk  Turdus iliacus  (A286)

35. Trzciniak  Acrocephalus arundinaceus   (A298)

36. Muchołówka mała  Ficedula parva  (A320)

37. Gąsiorek  Lanius collurio  (A 338)

38. Krzyżodziób świerkowy  Loxia curvirostra  (A369)

39. Dziwonia  Carpodacus erythrinus   (A371)