Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Wigierskiego Parku NarodowegoWstęp Deklaracji

Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej Wigierskiego Parku Narodowego, zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
 • Niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem.
 • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne.
 • Niektóre treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Część publikowanych załączników jest jeszcze w trakcie dostosowywania do wymogów dostępności.
 • Część opublikowanych fotografii nie posiada tekstu alternatywnego.
 • Elementy strony nie są dostępne z klawiatury.
 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-20
Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, telefon: (+48) 87 563 25 40, e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Maciej Łapiński , e-mail m.lapinski@wigry.org.pl , telefon +48 87 563 25 52
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Powinniśmy zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy  wnoszącego żądanie o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Parkingi

Parking przy Dyrekcji WPN w Krzywem
4 wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu dostępna jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych.
Parking dla interesantów jest bezpłatny.
Parking dla turystów jest płatny od maja do sierpnia. Dla osób z niepełnosprawnością (z kartą parkingową) jest bezpłatny przez cały rok.

Parking przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku
1 wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu dostępna jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych.
Parking jest płatny. Dla osób z niepełnosprawnością (z kartą parkingową) jest bezpłatny przez cały rok.

Toalety

Toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
 • budynek Dyrekcji WPN, Krzywe 82 – toaleta na parterze, z przewijakiem dla dzieci i dorosłych (udźwig do 120 kg), dostępna w godzinach pracy biura,
 • parking przy Dyrekcji WPN – dostępna w sezonie letnim,
 • Muzeum Wigier, Stary Folwark 50 – toaleta na parterze, z przewijakiem dla dzieci, dostępna w godzinach pracy Muzeum.


Budynek Dyrekcji WPN

Adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście do Centrum Informacji Turystycznej.
Wejście główne do siedziby Dyrekcji WPN znajduje na poziomie gruntu (brak schodów) i jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Wejście umożliwiają drzwi, które posiadają minimalną szerokość 100 cm. Osoby poruszające się na wózku mają stąd swobodny dostęp do wystawy przyrodniczej oraz do punktu informacji turystycznej, który spełnia także rolę punktu pierwszej obsługi klienta.
Wejście do Centrum Informacji Turystycznej wymaga pokonania schodów (3 stopnie).
Przy obydwu wejściach zainstalowane są wideodomofony, które umożliwiają kontakt z obsługą.
W holu budynku, przy wejściu głównym znajduje się tablica z planem tyflograficznym parteru oraz tablica do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Przy wejściu głównym znajduje się również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety dla turystów znajdują się w piwnicy, dostęp do nich wymaga pokonania schodów.
Na parterze znajduje się wystawa przyrodnicza, sala konferencyjna oraz Centrum Informacji Turystycznej. Dostęp do tych pomieszczeń zapewniają drzwi o szerokości min. 100 cm. Dostęp do Centrum Informacji Turystycznej wymaga dodatkowo pokonania progu o wys. 2 cm.
Wystawa przyrodnicza – więcej informacji w części „Wystawy”.
Centrum Informacji Turystycznej wyposażone jest w pętlę indukcyjną. Znajduje się tu też apteczka pierwszej pomocy, zestaw do udzielania pomocy w zadławieniach oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).
Sekretariat oraz większość pomieszczeń biurowych znajduje się na 1 i 2 piętrze. Dostęp do nich wymaga pokonania schodów. W budynku nie ma zamontowanej windy, ani innego urządzania ułatwiającego pokonanie schodów.
Do budynku Dyrekcji można wejść z psem asystującym.

Muzeum Wigier

Adres: Muzeum Wigier, Stary Folwark 50, 16-402 Suwałki

W Muzeum Wigier większość pomieszczeń wystawowych oraz sala projekcyjna są dostępne dla osób o niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (jedynie historyczna sala „Wiwarium” mająca poziom podłogi poniżej poziomu gruntu jest dostępna po pokonaniu 5 stopni schodowych). Parter budynku jest na poziomie gruntu, na piętro można wjechać windą.
Muzeum można zwiedzać z audioprzewodnikiem lub odtworzyć plik audio ze strony internetowej na własnym smartfonie za pomocą kodu QR.
Najbliższe otoczenie muzeum jest w dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto na zewnątrz, przy parkingu znajduje się stacja do ładowania wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.
Rezerwacje zwiedzania dla grup zorganizowanych i więcej informacji: muzeum.wpn@wigry.org.pl lub telefonicznie 87 563 01 52, 510 992 695.

Wystawy


Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

Wystawa przyrodnicza znajduje się na parterze w budynku Dyrekcji WPN w Krzywem. Wystawa jest przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także z dla osób niewidzących - plansze mają teksty napisane alfabetem Braille’a, a eksponaty - np. kora drzew, zwierzęta są tak wyeksponowane by można było je dotykać. Miejsca gdzie umieszczono pnie drzew oraz eksponaty zwierząt zostały wydzielone specjalnymi podestami, aby osoby niewidzące lub poruszające się na wózkach mogły bezpiecznie przemieszczać się po sali wystawienniczej. W Sali znajduje się również tablica do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).
Osoby niewidome i słabowidzące zwiedzające wystawę zachęcamy, aby przy użyciu własnego smartfona wysłuchali nagrań audioprzewodnika specjalnie dla nich nagranego w postaci audiodeskrypcji. Plik audio odtwarza się po otworzeniu strony za pomocą kodu QR znajdującego się w sali.

Wystawa etnograficzna w Krzywem

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” znajduje się w Krzywem, niedaleko dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, przy leśniczówce. Mieści się w drewnianym budynku gospodarczym z lat 20 XX wieku wchodzącym niegdyś w skład zagrody leśniczego. Obecnie, na potrzeby ekspozycji, budynek został zaaranżowany na chatę wiejską z czterema pomieszczeniami.
Wystawa jest przystosowana do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się na poziomie gruntu, podjazd jest utwardzony, aby dostać się do budynku należy pokonać ok. 3 cm próg.
Przy wystawie znajduje się punkt informacyjny z mapą tyflograficzną oraz tablicą do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku

Wystawa jest przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Wejście znajduje się na poziomie gruntu. Możliwe jest również dotarcie do wystawy od strony jeziora Postaw. Kajakarze mogą dobijać do pomostu z obniżonym stopniem. Na wystawie brak toalety dostosowanej dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Dostępna jest wyłącznie toaleta kompostująca.

Trasa dla osób ze specjalnymi potrzebami


Trasa o długości 1,6 km, którą może bezpiecznie pokonać osoba starsza, niedowidząca, poruszająca się na wózku lub z wózkiem dziecięcym.
Trasa rozpoczyna się przy budynku Dyrekcji w Krzywem i prowadzi do jeziora dystroficznego Suchar II.
Początkowy odcinek prowadzi drogą asfaltową do wystawy etnograficznej, oraz krótkim odcinkiem trasy gruntowej do kładek na ścieżce edukacyjnej „Las”. Następnie trasa prowadzi przez ok. 200 m kładek z tworzywa sztucznego (wysokość kładki ok. 1 m nad poziomem gruntu), a potem przez ok. 300 m drogi gruntowej do punktu widokowego nad Sucharem II. Powrót do punktu wyjścia prowadzi drogą asfaltową.
Trasa została specjalnie oznakowana, w 3 punktach na trasie znajdują się punkty informacyjne z mapą tyflograficzną, oraz tablicami ze znakami do komunikacji alternatywnej.
Uwaga! Należy wziąć pod uwagę, że w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. po długotrwałych opadach deszczu lub w okresie zalegania śniegu, część lub całość trasy może być trudno dostępna.

Dowiedz się więcej o dostępności w Wigierskim Parku Narodowym