Idź do

Wypożyczalnia rowerów czynna:

W sezonie letnim od 1 czerwca do 31 sierpnia:
  • pon.– pt. 7:00–16:00
  • weekendy i święta 9:00–18.00

po sezonie:
  • pon.– pt. 7:00-15.00
  • w innych dniach i godzinach - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
1.      Wigierski Park Narodowy w ramach udostępniania obszaru Parku i działań związanych z edukacją przyrodniczą prowadzi wypożyczalnię rowerów. Wypożyczalnię rowerów obsługują pracownicy Zespołu Udostępniania Parku.

2.      Rowery w wypożyczalni są własnością Wigierskiego Parku Narodowego.

3.      Rowery mogą być wypożyczane osobom indywidualnym, grupom zorganizowanym oraz uczestnikom imprez i wycieczek organizowanych przez WPN.

4.      Wypożyczanie rowerów jest odpłatne dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych wg obowiązującego cennika. W przypadku imprez i wycieczek organizowanych przez WPN oraz dla osób współpracujących z WPN zasady korzystania z rowerów każdorazowo ustala Dyrektor WPN.

5.      Wydawane rowery są sprawne technicznie. Sprawność techniczną roweru wydający i wypożyczający powinien sprawdzić przed wypożyczeniem.

6.      Wydający prowadzi rejestr wydawanych rowerów wg ustalonego wzoru. Wypożyczający składa na rejestrze swój czytelny podpis. Złożenie podpisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i potwierdzenie sprawności technicznej roweru i innego wydanego sprzętu.

7.      Aby wypożyczyć rower należy:

a)      przedstawić do wglądu dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem;

b)      pozostawić dane do kontaktu (nr telefonu, adres);

c)      być osobą powyżej 16 roku życia. Rowery dla osób młodszych mogą wypożyczać ich pełnoletni opiekunowie;

d)      wnieść z góry opłatę za wypożyczenie roweru;

e)      podpisać się w rejestrze wydawanych rowerów.

8.      Jeżeli wydający uzna wypożyczającego za niewiarygodnego może odmówić wydania roweru bez podania przyczyny.

9.      Zwrot roweru po wypożyczeniu przyjmujący pracownik WPN poświadcza swoim podpisem i odnotowuje uwagi.

10. Zwrot roweru po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

11. Określa się podstawowe zasady użytkowania rowerów WPN:

a)      rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi;

b)      w przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem;

c)      zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim z wyjątkiem przekazania roweru osobom niepełnoletnim będącym pod opieką wypożyczającego;

d)      rower należy zwrócić do wypożyczalni  sprawny technicznie w deklarowanym i opłaconym terminie;

e)      wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu;

f)       w przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić w Wigierskim Parku Narodowym;

g)      wypożyczający ponosi pełne koszty odkupienia skradzionego roweru lub naprawy roweru uszkodzonego, w tym roweru wypożyczonego dla osób małoletnich.

12. Wigierski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

Wypożyczalnia rowerów WPN

Krzywe 82, 16-402 Suwałki